Orweja Reglement

“Het rode Boekje”  

ORWEJA staat voor Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden. Het is een samenwerkingsverband tussen de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging en de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied.

De ORWEJA bestaat o.a. uit de Commissie Jachthonden (CJ) ingesteld door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied (RvB) en de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Deze commissie is belast met de zorg voor het goed functioneren van het wedstrijdwezen voor jachthonden, inbegrepen jachthondenproeven. De commissie houdt zich bezig met het vaststellen van reglementen, het regelen van de opleiding en het examen van jachthonden keurmeesters. De samenstelling, de taak, werkwijze en verantwoordingsplicht van deze commissie is geregeld in de Instructie ORWEJA.

“Het rode boekje” is het Algemeen reglement voor de Jachthonden proeven.

Het Algemeen Reglement Jachthondenproeven regelt de jachthondenproeven in Nederland. Hier in staat o.a. beschreven aan welke eisen de proeven moeten voldoen en hoe een proef afgelegd zou moeten worden voor een volmaakte beoordeling.

Voor de veldwedstrijden en de OWT’s zijn andere reglementen opgesteld welke ook te vinden zijn op de site van Orweja onder Reglementen